گردشگری http://gardeshgaran.mihanblog.com 2020-02-23T13:01:26+01:00 text/html 2013-01-07T04:15:00+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده روستای چهل ستون لاهیجان،بقعه ای با چهل ستون در لاهیجان http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/148 <span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font color="#003300" size="3"><strong><p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#ff0000"><a title="" href="http://www.youtube.com/watch?v=veUed37PED0" target="_blank"></a></font><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><strong><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></strong></font></span>&nbsp;</p></strong></font></span> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font color="#003300" size="3"><strong></strong></font></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font color="#003300" size="3"><strong>ویژگیهای طبیعی روستای چهل ستون&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font color="#003300" size="3"><strong>&nbsp; </strong></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font color="#009900" size="3"><strong>موقعیت جغرافیایی:</strong></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><strong><o:p></o:p></strong></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">روستای چهل ستون از روستاهای توابع استان گیلان واقع در شهرستان لاهیجان می باشد . روستای چهل ستون تحت پوشش دهستان آهندان شهرستان لاهیجان و در فاصله 8 كیلومتری این شهر به طرف جنوب می باشد.</span></p> <div style="TEXT-ALIGN: center"><a href="images/51177620320295006089.jpg" target="_blank"><img style="WIDTH: 556px; HEIGHT: 366px" src="http://axgig.com/images/64817896909594983708.jpg" height="793" width="1057"></a><br></div> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><strong><font color="#33cc00">موقعیت منطقه ای:<o:p></o:p></font></strong></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><o:p><font size="3"></font></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">جهت دسترسی به روستای چهل ستون مسیر به شرح ذیل طی می شود . <o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">روستای كوه بنه فاصله از مركز شهر 5/1 كیلومتر<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>روستای آهندان فاصله از مركز شهر 5/2 كیلومتر</span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span dir="rtl"></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>روستای دره جیر فاصله از مركز شهر 5/4 كیلومتر </span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">روستا زاكله بر (بلاژمحله ) فاصله از مركزشهر 5/5 كیلومتر</span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">روستای كوره بر فاصله از مركز شهر 6 كیلومتر</span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">مسیر این روستاها آسفالته می باشد.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><strong><font color="#33cc00">موقعیت محلی : <o:p></o:p></font></strong></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><o:p><font size="3"></font></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">روستاهای اطراف چهل ستون به این شرح می باشد .<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">ملا گوابر پائین _ ملا گوابر بالا _ میان محله زاكله بر _ رادارخانه _ دوزك سو _ كلستان _ خورتای _ بیجارنیكش بالا _ بیجارنیكش پائین _ شرم لنگه – توسا و دست</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><strong><font color="#33cc00">موقعیت اقلیمی :<o:p></o:p></font></strong></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><o:p><font size="3"></font></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">این روستا در دامنه رشته كوهای البرز واقع در جنوب شهر لاهیجان واقع شده است . این روستا با توجه به اقلیم <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>جلگه ای لاهیجان به جای مانده از رسوبات رودخانه سپید رود می باشد . این روستا از یك طرف به اقلیم جلگه ای شهر لاهیجان و از طرف دیگر به مناطق كوهستانی متصل میشود . شكل خاص این روستا از لحاظ محصور بودن در كوهها به شكل بیضی بوده و مساحت آن 5/1 كیلومتر مربع می باشد. این روستا در قسمت شرق و غرب مرتفع تر از قسمت شمال و جنوب میباشد . كوهستانهای این منطقه با پوشش جنگلی و صعب العبور می باشد.اقلیم این روستا به تبعیت از شهرستان لاهیجان دارای تابستانهای گرم و شرجی و زمستانهای سرد می باشد . به لحاظ كوهستانی بودن این روستا میزان بارش برف در این روستا به نسبت شهر لاهیجان بیشتر می باشد.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><strong><font color="#33cc00">پوشش گیاهی:<o:p></o:p></font></strong></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><o:p><font size="3"></font></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">زمینهای كشاورزی شامل بوته های سبز چای و مزارع برنج بیشتر وسعت این روستا را پوشانده است . بیشتر بوته های چای در این منطقه در قسمت كوهپایه ای این روستا قرار داشته و مزارع برنج در قسمتهای پست در آبیاری مناسب قرار دارد . بجز زمینهای كشاورزی سایر گیاهان این منطقه جنگلی و دارای پوشش خاص جنگلهای موجود در منطقه لاهیجان می باشد .</span></p> <div style="TEXT-ALIGN: center"><a href="images/41056968053894444579.jpg" target="_blank"><img src="http://axgig.com/images/94002008489462132641.jpg" height="431" width="617"></a></div> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span>&nbsp;</p><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><strong><font color="#006600">ویژگیهای انسان ساخت<o:p></o:p></font></strong></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><o:p><font size="3"></font></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><strong><font color="#33cc00">وجه تسمیه روستای چهل ستون:<o:p></o:p></font></strong></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang="AR-SA"><o:p><font size="3"></font></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">نام قدیمی این روستا ملا محله بوده است . اینکه در این روستا تعداد زیادی از افراد وظیفه آموزش ساکنین روستا و روستای حومه را بر عهده داشتند که در اصطلاح به آنها ملا یا کسی که زیاد می دانند می گفتند دلیل نامیدن بدین نام می باشد ..............</span></p></span> text/html 2012-12-03T04:59:21+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده روستای گردشگری جواهر دشت رودسر رویای كودكیمان http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/182 <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><O:P><FONT size=3><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/sspnhx9skkc0zqbnn3r.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px dashed; BORDER-LEFT: #000000 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 514px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; HEIGHT: 315px; BORDER-TOP: #000000 1px dashed; BORDER-RIGHT: #000000 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=sspnhx9skkc0zqbnn3r.jpg src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/sspnhx9skkc0zqbnn3r.jpg" width=392 height=600></A>&nbsp;</FONT></O:P></SPAN></I></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><O:P><FONT size=3></FONT></O:P></SPAN></I>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;عكس :حمید حسن پور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><O:P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT color=#006600>داستان جك و لوبیای سحر آمیز را شنیده اید جك با رشد لوبیا از آن بالا&nbsp;&nbsp; &nbsp;می رود و پس از عبور از ابرها به دنیای دیگر می رسد </FONT><FONT color=#006600>. همه ما آرزو داشتیم كه ای كاش ما جای جك بودیم و از ابرها بالا می رفتیم و دنیای بعد از آن را می دیدیم اما این دیگر یك رویا نیست یك واقعیت در این دنیا و در كشور زیبای خودمان هست. روستای جواهر دشت رودسر .</FONT></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#006600 size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA>این عكس را یكی از دوستانم با یگ گوشی گرفته است كه دوست داشتم شما هم آنرا ببینید.</SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#006600 size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA></SPAN></FONT>&nbsp;</P></O:P></SPAN> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><O:P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><STRONG><FONT color=#000099><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA>مشخصات منطقه كوهپایه ای جواهر دشت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><O:P><FONT size=3></FONT></O:P></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><EM><FONT size=3><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" lang=AR-SA>نام منطقه</SPAN></U><SPAN dir=ltr></SPAN><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN></U><SPAN>منطقه<SPAN dir=ltr></SPAN> کوهپایه ای جواهر دشت استان: گیلان<O:P></O:P></SPAN></FONT></EM></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><EM><FONT size=3><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" lang=AR-SA>آدرس: </SPAN></U><SPAN>شهرستان رودسر، بخش کلاچای، دهستان سیاهکلرود،</SPAN></FONT></EM></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><EM><FONT size=3><SPAN>&nbsp;روستای جواهر دشت <O:P></O:P></SPAN></FONT></EM></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><EM><FONT size=3><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" lang=AR-SA>نزدیكترین شهر: </SPAN></U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA>چابکسروکلاچای در شهرستان رودسر <O:P></O:P></SPAN></FONT></EM></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><EM><FONT size=3><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" lang=AR-SA>نزدیكترین روستا: </SPAN></U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA>جواهر دشت در دهستان سیاهکلرود<O:P></O:P></SPAN></FONT></EM></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><EM><FONT size=3><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" lang=AR-SA>فاصله تا نزدیكترین فرودگاه:</SPAN></U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA> 54 کیلو متر تا فرودگاه رامسر<O:P></O:P></SPAN></FONT></EM></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><EM><FONT size=3><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" lang=AR-SA>فاصله تا نزدیكترین راه اصلی:</SPAN></U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA> 24 کیلومتر<O:P></O:P></SPAN></FONT></EM></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><EM><FONT size=3><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" lang=AR-SA>&nbsp;نوع جاذبه:</SPAN></U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA> جاذبه طبیعی (قله سماموس و جنگل)<O:P></O:P></SPAN></FONT></EM></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><EM><FONT size=3>&nbsp;</FONT></EM></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" lang=AR-SA><EM><FONT size=3>اقلیم منطقه</FONT></EM></SPAN></U><SPAN dir=ltr></SPAN><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><EM><FONT size=3>: </FONT></EM></SPAN></U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><EM><FONT size=3>خیلی مرطوب و معتدل<O:P></O:P></FONT></EM></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><EM><FONT size=3><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" lang=AR-SA>مساحت منطقه:</SPAN></U><SPAN> 100هکتار<O:P></O:P></SPAN></FONT></EM></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><EM><FONT size=3><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" lang=AR-SA>توپوگرافی منطقه:</SPAN></U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA> ارتفاع 1700-1900متر و شیب بیشتر از 20 درصد<O:P></O:P></SPAN></FONT></EM></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><EM><FONT size=3><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" lang=AR-SA>&nbsp;پوشش گیاهی منطقه:</SPAN></U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA> درختان بلوط و اور<O:P></O:P></SPAN></FONT></EM></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><EM><FONT size=3>&nbsp;</FONT></EM></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" lang=AR-SA><EM><FONT size=3>منابع آب موجود</FONT></EM></SPAN></U><SPAN dir=ltr></SPAN><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><EM><FONT size=3>:</FONT></EM></SPAN></U><SPAN><EM><FONT size=3> رودخانه، چشمه و چاه<O:P></O:P></FONT></EM></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><EM><FONT size=3><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" lang=AR-SA>فاصله تا مركز استان: </SPAN></U><SPAN>105 کیلو متر تا رشت&nbsp;<O:P></O:P></SPAN></FONT></EM></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal align=right><EM><FONT size=3><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red" dir=rtl lang=AR-SA>فاصله تا مركز شهرستان:</SPAN></U><SPAN> 40 کیلومتر تا رودسر</SPAN></FONT></EM></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal align=right><EM><FONT size=3><SPAN></SPAN></FONT></EM>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal align=right><FONT size=3><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl><A href="http://javaherdasht.vcp.ir"><FONT color=#800080><SPAN dir=ltr>http://javaherdasht.vcp.ir</SPAN></FONT></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>سایت جواهر دشت </SPAN></SPAN></FONT></P></O:P></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><O:P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal align=right><FONT size=3><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA></SPAN></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/5bo2qb2r9e0zlrgxlmvg.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px dashed; BORDER-LEFT: #000000 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 517px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; HEIGHT: 338px; BORDER-TOP: #000000 1px dashed; BORDER-RIGHT: #000000 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=5bo2qb2r9e0zlrgxlmvg.jpg src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/5bo2qb2r9e0zlrgxlmvg.jpg" width=459 height=540></A></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal align=right><FONT size=3><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عكس :حمید حسن پور</SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal align=right><FONT size=3><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA></SPAN></SPAN></FONT>&nbsp;</P><FONT size=3><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA>این روستا همان‌طوری‌که از نام آن پیداست به سرزمین جواهر معروف می‌باشد</SPAN></U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA>. <U>به‌طور قطع</U> این معروفیت برمی‌گردد به وجود آثار ارزشمند و گرانقدری که از گذشته از دل خاک به مرور زمان کشف شده و پاره‌ای نیز توسط کسانی پنهانی به سرقت می‌رود» بنابراین تمام منطقه‌ی اشکورات به دلیل وجود آثار ارزشمند در دل خاک که به‌طور حتم از مناطق ییلاقی جؤردشت (جواهردشت) نیز بیشتر است، باید جواهردشت یا جواهرکوه و… نام می‌گرفت. در استان گیلان ده‌ها محل و روستا به این نام‌ها وجود دارند. مانند جؤرمحله، جیرمحله، جؤردشت، جیردشت، جؤرده، جیرده، جؤرکوه، جیرکوه، جؤرسر، جیرسر و… هم‌چنین در مناطق کوهستانی شرق گیلان و منطقه‌ی اشکورات به‌خصوص در اطراف کوه <A href="http://v6rg.com/?p=62">سمام‌موز</A> دارای چندین روستا به این نام‌ها می‌باشیم: جؤرده (جواهرده) رامسر، جؤردشت (جواهردشت) رودسر و خوشبختانه جؤرده و جیرده‌ی اشکور علیا.<BR>روستای جؤردشت (جواهردشت) از توابع دهستان سیاهکلرود، شهرستان رودسر می باشد، نام قبلی این روستا جؤردشت بوده و به خاطر تساهل برخی افراد و گذشت زمان به جواهردشت تبدیل شده است.</SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://v6rg.com/?p=90"><FONT color=#800080>http://v<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>6</SPAN>rg.com/?p=<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>90</SPAN></FONT></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;نیما فرید جعفری سایت ورگ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 519px; HEIGHT: 391px" title="" alt="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/4/30/102294_801.jpg"></P></SPAN></SPAN></SPAN></FONT>http://www.patoghblog.com</O:P></SPAN> text/html 2011-08-02T04:14:50+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده غارهای ایران رویایی ترین های گردشگری http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/180 <P align=justify><FONT size=4><IMG style="WIDTH: 321px; HEIGHT: 191px" height=532 alt="" hspace=0 src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/u5ut6abci49zkzbp6.jpg" width=552 border=0></FONT></P> <P align=justify><FONT color=#003333 size=4>شاید باورتان نشود كه زییباترین غارهای جهان در ایران وجود دارد .غارنوردی یك گردش عالی ،یك ورزش فوق العاده وكشف قدرت خداوند در روی زمین میباشد اگر دوستدار هیجان هستید به شما توصیه می كنم كه وارد یك غار شوید اما نه، تنها و نه با دست خالی . شما می توانید یك گروه گردشگری تشكیل داده و یك تور غارنوردی را رونق دهید. خدا را چه دیدید شاید شما یك دایناسور زنده در این كشور پیدا كردید. اما سئوال اینجاست كه كجا برویم من راهنمایی تان می كنم یك دوست خوب یك تحقیق فوق العاده در مورد تعدادی از غارهای ایران نوشته با اطلاعات كامل كه پیشنهاد می كنم نگاه كنید بعد تصمیم با خودتان با كلیك بر روی تصویر ورودی غار زیر سفر خود را آغاز كنید.&nbsp;</FONT></P> <P align=center><A title="" href="http://jazebeha11.blogfa.com/post-2.aspx" target=""><IMG style="WIDTH: 332px; HEIGHT: 259px" height=500 alt="" hspace=0 src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/g44jiqsvi2czjzpqid.jpg" width=438 border=0></A></P> text/html 2011-04-10T04:12:17+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده رویای زیبائیها در هلند(تحقیقی در درس امور مسافرت و صدور بلیط) http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/152 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><STRONG><IMG title="Picture of Canal, Edam, Holland - Free Pictures - FreeFoto.com" border=0 alt="Picture of Canal, Edam, Holland - Free Pictures - FreeFoto.com" src="http://www.freefoto.com/images/1450/11/1450_11_8---Canal--Edam--Holland_web.jpg" itemprop="contentURL"></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><STRONG>فهرست مطلب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صفحه</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><STRONG>مقدمه:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><STRONG>فصل اول :ویژگیهای کشور هلند:</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>موقعیت جغرافیایی هلند در جهان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>2</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>اقلیم و آب و هوای کشور هلند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333" dir=ltr>3</SPAN></FONT></P></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>پوشش گیاهی هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>4<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>پوشش جانوری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>كشور هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333" dir=ltr>5<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><STRONG><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>فصل دوم:ویژگیهای انسان ساخت هلند:<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>9</SPAN><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr class=MsoNormal align=right><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 6pt" dir=rtl lang=AR-SA><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تقسیمات كشوری شهرهای هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>9</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>زبان&nbsp;مردم هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>15</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr class=MsoNormal align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;مذهب در هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=rtl lang=AR-SA>16</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;ساختارهای سازمانی و اداری<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>17<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 300.4pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ارتباطات در هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>17<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>روابط بین المللی فرهنگی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>18<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;میراث فرهنگی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>18<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;سیاست زبانی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>19<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>توسعه میراث فرهنگی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>19 <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;رسانه ،زبان و ادبیات ،كتابخانه ها<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>19<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3>&nbsp;هنرهای ملی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>20</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;آمار و ارقام مشاركتهای فرهنگی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA><FONT size=3>20<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>&nbsp;كتابخانه های عمومی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>21</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>&nbsp;سیاست كشور هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>21<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;اقتصاد كشور هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>22<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>جمعیت كشور هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>24<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اشتغال در هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>28<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr class=MsoNormal align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;ساختار آموزشی در هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>29<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><FONT size=3><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>فصل</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>سوم:جاذبه های گردشگری كشور هلند</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>33</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr class=MsoNormal align=right><SPAN style="COLOR: #333333"><o:p><FONT size=3 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>توریسم گل در هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>33</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>&nbsp;نمایشگاه های گل هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>36<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;مناطق دیدنی هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>40<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>فرهنگ مردم هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>46<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>جشن های ملی و مذهبی در هلند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>48<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>خانه های شناور در هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>50<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>فوتبال هلندی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>52<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>میراث جهانی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>52<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>رویداهای هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>53<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>جشنواره های هلند </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>59<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>مكانها و رویدادهای دیگر در هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>64<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>امكانات رفاهی كشور هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>64</SPAN><SPAN style="COLOR: #333333" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><FONT size=3><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>فصل چهارم :نقش حمل و نقل هوایی در توریسم&nbsp;&nbsp;70</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="COLOR: black" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></STRONG></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: #333333" lang=AR-SA><o:p><FONT size=3 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>فرودگاه های موجود در شهر هلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>75</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7.5pt" lang=AR-SA>توضیحات بیشتر در مورد فرودگاه.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7.5pt" dir=ltr>Schiphol</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7.5pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> هواپیمای سلطنتی آمستردام هلند(</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7.5pt" dir=ltr>klm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7.5pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>)</SPAN><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA> <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>87</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شرایط و نحوه اخذ ویزا برای كشور هلند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;96&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>پیمان شن گن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>96<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>فصل پنجم: نتیجه گیری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>98</SPAN><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>راهكارهای افزایش ظرفیت استفاده از فرودگاه ها در حمل و نقل&nbsp; &nbsp;98</SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>پیوستها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104</SPAN><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مشخصات هواپیماهای شركت </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>klm&nbsp;</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;<SPAN lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></SPAN></B><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>104</SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal align=left><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>فهرست منابع:<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>119</SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal align=left><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="COLOR: #333333; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 14.0pt" lang=FA><o:p><FONT size=3 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: red">برای دریافت&nbsp;نمونه 21 صفحه از 126 صفحه&nbsp; فایل </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: red" dir=ltr lang=EN-US>pdf</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: red"><SPAN dir=rtl></SPAN> تحقیق&nbsp;پیغام بگذارید</SPAN></B></FONT></FONT>&nbsp;</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 24pt; MARGIN: 12pt 0cm; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #009900" lang=AR-SA>جهت دریافت نسخه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #009900" dir=ltr>word</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #009900" lang=AR-SA>پیغام بگذارید و ایمیل یا شماره همراه&nbsp;را اعلام نمائید.<FONT color=#006600>به دلیل تأمین پاره ای از هزینه ها این نسخه مستلزم پرداخت هزینه ( ریال100000)می باشد.</FONT></SPAN></FONT></P> text/html 2010-12-13T04:38:00+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده برج العرب امارات شاهكار معماری و گردشگری http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/178 <P align=center><FONT size=3><FONT color=#3333ff>این مطلب یك تحقیق دانشجویی از یك <FONT color=#009900>دوست</FONT> ،دانشجوی جهانگردی در مقطع كاردانی موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد می باشد. </FONT><FONT color=#ff6600>(گردشگر جوان)</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><IMG style="WIDTH: 474px; HEIGHT: 509px" height=645 alt="" hspace=0 src="http://9leykw.blu.livefilestore.com/y1pJPJYIGe3FEv8EbpYen-aXZFRYn6M16NFm6S2knrqrQ-HGWHh9I0pVzF2RJfjMgHEQv9nxCjohMc8XxJb_9Z6PUf9arGQwaRm/Picture1.jpg?psid=1" width=512 align=baseline border=0></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">موقعیت:</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کشور : امارات عربی متحده</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">شهر : دبی</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:Street w:st="on"><st1:address w:st="on"><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Jumeirah Beach Road</SPAN></B></st1:address></st1:Street><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>خیابان: شاطیء الجمیرا </SPAN></SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">اطلاعات فنی :</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ارتفاع : 321 متر<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تعداد طبقات : 60<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ساخته شده به تاریخ 1999 میلاد</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">برج العرب هتلی مجلل در <A title=دوبی href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">دوبی</SPAN></A>، <A title="امارات متحده عربی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">امارات متحده عربی</SPAN></A> است. ساختمان آن ۳۲۱ متر ارتفاع دارد و در جزیره‌ای مصنوعی ۲۸۰ متر از خشکی بنا شده‌است. کوچک‌ترین اتاق هتل ۱۶۹ و بزرگ‌ترین اتاق آن ۷۸۰ متر مربع مساحت دارند.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">رقم دقیق هزینه شده برای ساختمان بنا مشخص نیست، اما گمان می‌رود بیش از ۱ میلیارد دلار آمریکا باشد. برای جبران هزینه‌ها تمامی اتاق‌های هتل بایستی برای ۴۰۰ سال اجاره شوند.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">صاحبان هتل آن را ۷ ستاره می‌خوانند، اما در واقعیت بیشتر سازمان‌های رتبه‌دهنده تنها تا ۵ ستاره رتبه می‌دهند.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هفت طبقه از این هتل به صورت آکواریوم در زیر دریا وجود دارد.</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2"><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <SCRIPT type=text/javascript> //<![CDATA[ if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "نمایش"; var tocHideText = "نهفتن"; showTocToggle(); } //]]> </SCRIPT> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فضای خارجی<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">این هتل به شکل حرف </SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">V</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> می‌باشد که یک دکل به آن متصل شده‌است. در فضای بین بالها یا همان </SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">V</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> شکل، یک </SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">atrium</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> (فضای میان خانه) بوجود آمده که در جلوی آن خمیدگی دارد. در طی روز، کالبد و بدنهٔ سفید یک نور شیری و لطیفی را داخل هتل ایجاد می‌کند در حالیکه شیشه شفاف جلو، مقدار زیادی نور و روشنایی ایجاد می‌کند. در شب، هم بیرون و هم درون ساختمان توسط نورهای متغیر، روشن می‌شود. تقریباً بالای ساختمان یک فرودگاه هلیکوپتربی نظیر توسط یک پایه نصب شده‌است. </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">لابی آتریوم برج العرب بلندترین آن در نوع خود در جهان است. زیرا در ارتفاع ۱۸۰ متری واقع شده. آتریوم بیش از یک سوم فضای داخل هتل را در برمی گیرد. درحالیکه معماری بیرونی هتل یک معماری کاملاً مدرن است، اما معماری داخلی هتل ترکیبی از سبک شرقی و غربی بصورت بسیار لوکس می‌باشد. در لابی نیم طبقه، یک فواره، یک ستاره سه بعدی اسلامی را بوجود می‌آورد. با وجود اندازه بزرگ برج العرب، تنها ۲۸ طبقه دوبل با ۲۰۲ سوییت دارد. کوچک‌ترین سوئیت ۱۶۹ متر مربع و بزرگ‌ترین آن ۷۸۰ متر مربع می‌باشد. قیمت هر سوئیت، از ۱۰۰۰ دلار(هر شب) تا ۱۵ هزار دلار متغیر است و سوئیت سلطنتی گرانترین آن است، که شبی ۲۸ هزار دلار می‌باشد. ستونهای سفید توسکانی و راه پله‌های مارپیچ مرمری با برگهای کار شده بر روی نرده‌ها تأثیر هنر کلاسیک را بر روی طراحی داخلی هتل نشان می‌دهد. حمامهای </SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">SPA</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> مانند با موزائیک‌های کف و دیوار با شکلهای هندسی عربی، که در تمام ساختمان یافت می‌شود، قابل توجه‌است.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فضای داخلی نیز به واسطه تركیب تكنولوژی های پبشرفته با ذوق سنتی و بومی در تزیینات و اسباب و اثاثیه ی آن ، اشرافی ، پر نقش و نگار و مجلل است.تلفیق مكرر عناصر بومی و غیر بومی و قدیم و جدید ، نماد متمایز دبی مدرن است.</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><v:shape id=_x0000_i1028 style="WIDTH: 24pt; HEIGHT: 24pt" alt="" type="#_x0000_t75"></v:shape></P></SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">این هتل اتاق ندارد ، بلكه دارای سوییت های دوطبقه ای مجهز به رایانه های قابل حمل ، ارتباط اینترنتی و تلویزیون می باشد. هر یك از این سوییت های مجلل دارای طبقه ای گردان ، آسانسور و سینمای شخصی است.</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 24pt; HEIGHT: 24pt" alt="" type="#_x0000_t75"></v:shape></P></SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">در بخش مركزی آسمانخراش ، فضای بزرگی ( منبع نور) با ارتفاع 54 طبقه وجود دارد كه سوییت ها در مقابل آن واقع شده اند. این مكان نیز بسیار مزین و مجلل است، حتی بیش از حد معمول ! هدف از ساخت این فضا ، ساخت مجموعه مكان های منحصر به فردی است كه از راه پله های بسیار بزرگ ، ردیفی از ستون های عظیم الجثه ای كه از بالا و پایین مخروطی شكل اند ...</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><IMG style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 342px" height=422 alt="" hspace=0 src="http://9leykw.blu.livefilestore.com/y1p4nCN4Dcm_QcGrY_4Fkr00PzDWsTF7Gd9X6PQbaoH1bDhYnc2SdjNfCs0xjgAgmLNvftijq4eGP7qO7SiNe_pDXkKEHzrYlMf/Picture3.jpg?psid=1" width=528 align=baseline border=0></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پشت این سازه از دیواره ی دوجداره ای با پوشش تفلون ساخته شده است كه از این آسمانخراش در برابر گرما و نور شدید بیابان محافظت می كند.</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">این دیواره به دلیل شكل نوك تیزش ، با سازه و نوك برج فاصله دارد. قبل از رسیدن به بالای برج ، نماهای بیرونی ، شكلی فوق مدرن به این بنا داده اند ، آسمانخراشی كه نماد پیشرفت و تجدد این كشور است.</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بی تردید، در بنای بسیاری از آسمانخراشهایی كه در آینده ساخته می شوند، از ساختاری مشابه این هتل استفاده خواهد شد. </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">در بالای برج فضایی خالی وجود دارد كه در آن ، سه پایه با یكدیگر و با یك آنتن تلاقی می یابند. همچنین فضای مدوری برای فرود هلی كوپتر در فاصله كمی از این سازه ، </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 24pt; HEIGHT: 24pt" alt="" type="#_x0000_t75"></v:shape></P></SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">و نیز رستوران معلقی در ارتفاع 200 متری سطح دریا در آن وجود داردكه بوسیله آسانسوری با دید پانورامیك ( چشم اندازی وسیع) سریعی در نمای بیرونی این آسمانخراش ، قابل دسترسی است . این رستوران، چشم انداز شگرفی را بر فراز خلیج فارس و شهر دبی نمایان می سازد. </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">این هتل به دلیل فرم منحصر به فرد و سازه سفید رنگ و خیره كننده اش در روز ، از دور قابل رؤیت است.</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">گستره انواع رنگها و تعداد زیاد نورافكن ها ، جلوهای تماشایی به این نما بخشیده است. تصاویر زنده ای كه گویی ملهم از داستان های هزار و یك شب است تا واقعیت . </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هزینه اقامت در یک اتاق یک نفره در این هتل شبی یک ونیم میلیون تومان است!</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">و هزینه اقامت در سوییت های سلطنتی شبی ۲۵ میلیون تومان است !</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ورودیه به لابی یا رستوران این هتل ( فقط برای تماشا ! )<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">۵۰</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> هزار تومان است</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <H1 dir=rtl style="MARGIN: auto 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p>&nbsp;<IMG style="WIDTH: 530px; HEIGHT: 427px" height=489 alt="" hspace=0 src="http://9leykw.blu.livefilestore.com/y1pFw7KMgPkNXdf1CcsKoZGZx-_sjp97U0pq735V7Eu7GyjWGiAN9ODMc4Lp4IiynxfGuFXGgX0iIxgn1DC079TBK9Gl8AfKfOO/Picture5.jpg?psid=1" width=555 align=baseline border=0></o:p></SPAN></H1> <H1 dir=rtl style="MARGIN: auto 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN>&nbsp;</H1> <H1 dir=rtl style="MARGIN: auto 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">در سال 2005 راجر فدرر و آندره آغاسی در محل باند فرود هلی كوپتر برج العرب دبی در ارتفاع 321 متری مرتفع ترین دیدار تنیس تاریخ را به نمایش گذاشتند.<o:p></o:p></SPAN></H1> <H1 dir=rtl style="MARGIN: auto 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</H1> <H1 dir=rtl style="MARGIN: auto 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><IMG style="WIDTH: 527px; HEIGHT: 373px" height=352 alt="" hspace=0 src="http://9leykw.blu.livefilestore.com/y1pW7vQFqqTwngL--PvdFkjR9J2GoArbpDmbmKJ5NPuADDHRide04Xnqdq4bpeSLAZ9gIljVNLgZr9a9lfFLylRda9z-brZNzmx/Picture6.jpg?psid=1" width=526 align=baseline border=0></SPAN></H1> <H1 dir=rtl style="MARGIN: auto 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">معمار برج العرب درباره ایده ها و نمادهای خود چنین&nbsp;گفت…<o:p></o:p></SPAN></H1> <H4 dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0cm 3pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تام رایت گفت: من درهنگام طراحی این پروژه تنها 35 سال داشتم و میانگین سنی تیم اجرایی و طراحی نیز 32 سال بود.<BR>هنگامی که به نزد شیخ امارات رفتم و طرح اولیه را به او نشان دادم ایشان فقط به من گفتند که ” اجراش کن” و من بیرون آمدم و در واقعا دقیقا متوجه نشدم منظور ایشان چه بوده اما من خودم شخصا به همراه دوستانم به زمین مورد نظر رفتیم و کار را شروع کردیم.درباره ایده های طرح من می خواستم که یک طرح منحصر به فرد که نماد مردم امارات باشد را خلق کنم.<o:p></o:p></SPAN></H4> <H4 dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0cm 3pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بنابراین به دیدن عادات و روش زندگی آنها رفتم و دیدم که اقوام بیابانگردی هستند که چیز زیادی برای نشان دادن ندارند. نهایتا بادگیرها و قایق های ماهیگیری و خیمه ها و نیز شتر نظر من را جلب کرد! این تنها چیزی بود که توانستم پیدا کنم!!! در نهایت به کمک ایده ای که از عکس زیر گرفتم توانستم طرح کلی را ایده بگیرم.<o:p></o:p></SPAN></H4> <H1 dir=rtl style="MARGIN: auto 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></H1> <H4 dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0cm 3pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">درباره اینکه چرا تصمیم گرفته شد که برج بر روی یک جزیره مصنوعی احداث شود گفته شد که تنها دلیل آن این بوده که سایه برج بر روی هتلی که در ساحل قرار داشته نیفتند.<o:p></o:p></SPAN></H4> <H4 dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0cm 3pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">در نهایت نکته ای که خودم باید اضافه کنم این است که تام رایت ناخواسته از معماری ایران در طرح داخلی برج استفاده کرده که در زیر تصاویر آن را برای مقایسه می گذارم.<o:p></o:p></SPAN></H4> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P><o:wrapblock> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><v:shape id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: -0.85pt; Z-INDEX: -1; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 419.85pt; WIDTH: 75pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 94.5pt; TEXT-ALIGN: left" type="#_x0000_t75" wrapcoords="-216 0 -216 21429 21600 21429 21600 0 -216 0"><v:imagedata o:title="istgahetafakkor" src="file:///C:\DOCUME~1\sa\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg"></v:imagedata><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /><w:wrap type="topAndBottom"></w:wrap></v:shape></o:wrapblock><BR style="mso-ignore: vglayout" clear=all><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">اما نکته جالب در ساخت این هتل که کمتر کسی از آن خبردار هست ، صلیبی بودن قسمتی از معماری این هتل هست . به اینطور که هنگامی که از دریا به این هتل نگاه شود ، این هتل به شکل یک صلیب دیده میشود . این هتل که جزو نمادهای دبی بود پس از ساخت کامل هتل و متوجه شدن به طرز معماری این هتل ، نماد این شهر از این هتل برداشته شد . <BR>داستان اینجاست که برای ساخت این هتل ، اعراب با بزرگترین معماران جهان برای ساخت این هتل همکاری کردند و معماران مسیحی نیز برای اینکه زرنگی خود را به مسلمانان نشان دهند نمادی از این هتل عظیم را به شکل صلیب درآوردند و تا پایان ساخت این هتل فقط خودشان از این راز آگاه بودند . پس از ساخت این هتل عکسبرداری و فیلمبرداری از هتل ( نمادی که به شکل صلیب هست ) ممنوع شده و هم اکنون نیز به هیچ کس اجازه عکسبرداری از این قسمت هتل داده نمیشود و عکسبرداری و فیلمبرداری پیگرد و مجازات سختی را در امارات خواهد داشت. در ایران نیز میدان آزادی به شکل صلیب ساخته شده به اینصورت که اگر از آسمان به میدان آزادی تهران نگاه کنیم آنرا به شکل یک صلیب میبینیم<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><IMG style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 381px" height=472 alt="" hspace=0 src="http://9leykw.blu.livefilestore.com/y1pJPJYIGe3FEvyjvcbXu9kIFirnrd0ogdvAD4B536PeH6cZ0PDRZ4w6cxSptb9llMwkVRET3cVz0gJvF6R_dBxpXPEVshTdxG3/Picture2.jpg?psid=1" width=544 align=baseline border=0><BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always" clear=all></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">منابع<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ویکیپدیا<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">PersianV.com</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><CITE><B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.3jokes.com/"><SPAN dir=ltr>www.3jokes.com</SPAN></A><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></SPAN></B></CITE></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><CITE><B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.mowoud-world.blogfa.com/post-84.aspx"><SPAN dir=ltr>www.mowoud-world.blogfa.com/post-84.aspx</SPAN></A></SPAN></B></CITE><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><CITE><B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.hqpic.ir/"><SPAN dir=ltr>www.hqpic.ir</SPAN></A><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></SPAN></B></CITE></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><CITE><B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.memaran.ir/"><SPAN dir=ltr>www.memaran.ir</SPAN></A></SPAN></B></CITE><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><CITE><B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.123khabar.com/"><SPAN dir=ltr>www.123khabar.com</SPAN></A></SPAN></B></CITE><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2010-05-26T02:14:16+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده روستای چهل ستون لاهیجان،بقعه ای با چهل ستون در لاهیجان2 http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/149 <SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>&nbsp; <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT color=#006600>جاذبه های گردشگری روستای چهل ستون<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><O:P></O:P></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><O:P><FONT size=3></FONT></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT color=#33cc00>جاذبه های طبیعی:<O:P></O:P></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><O:P><FONT size=3></FONT></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>کشتزارهای برنج</FONT>:</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>وجود جاذبه های طبیعی یکی از نقاط قوت روستاهای استان گیلان می باشد . از جاذبه های طبیعی این روستا می توان به مزارع برنج که در یک طرف و در قسمت شرق روستا واقعند اشاره کرد . بدلیل نزدیکی این مزارع به کوه و واقع شدن در دامنه این کوهها و داشتن شیب این مزارع در یک سطح واقع نبوده و به صورت پله پله از یکدیگر متمایز گردیده اند . وجود این پله های دست ساخت در فصل زمستان که مزارع خالی از زراعت می باشند در قسمت کوهپایه ای که به رنگ زرد به جای مانده از باقی مانده ساقهزهای برنج می باشد کاملاً مشهود می باشد . این مزارع در فصل بهار که فصل کشت می باشد بسیار زیبا می باشد. <O:P></O:P></SPAN></P></SPAN> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><O:P>&nbsp;<IMG src="http://axgig.com/images/77783555855807792111.jpg" width=575 height=431></O:P></SPAN></P></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>مزارع چای</FONT>:</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کلیه مزارع چای روستا در سمت غربی روستا و در دامنه تپه های کوتاه و کوههای تقریباً مرتفع قراردارد . رشد برگ سبز چای در ماهای اردیبهشت و خرداد و نیز شکوفه دادن بوته های چای در فصل پاییز جلوه خاصی را به این روستا می دهد . تعدادی از تپه های این روستا کاملاً مسستر در مزارع چای می باشند.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>رودخانه </FONT>:</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>وجود یک رودخانه با حاشیه پوشیده شده از گیاهان که در بعضی از نقاط بر آب رودخانه سایه می افکند از زیبائیهای این روستا می باشد . این رودخانه در سرتاسر سال دارای آب می باشد که از آب شدن برف در ارتفاعات سرچشمه می گیرد . عمق این رودخانه معمولاً کم می باشد و فقط در بعضی از مناطق ارتفاع آب زیاد می شود . این رودخانه در هنگام بهار و یا در هنگام وقوع سیلابها پرآب می شود.<O:P></O:P></SPAN></P></SPAN> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><O:P>&nbsp;</O:P></SPAN></B><IMG src="http://axgig.com/images/41676537183395246644.jpg" width=575 height=431></P></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>جنگل و کوهستان</FONT>:</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>وجود جنگل در دو سمت غربی و شرقی روستا با پوشش گیاهی خاص مناطق جنگلی از دیگر جاذبه های طبیعی روستا می باشد . این جنگلها تا ارتفاعات کوهها اطراف روستا ادامه داشته و عزیمت و کوهنوردی بدون وجود راهنما و امکانات فنی در این جنگل و کوهها خطرناک می باشد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><B><O:P></O:P></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>حوضچه طبیعی آب</FONT>:</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>در فاصله 400 متری نرسیده به روستا و در کنار جاده منتهی به روستا حوضچه طبیبعی اب که معمولاً در فصل زمستان بدلیل بارش باران و برف پر اب می باشد و ارتفاع اب در بعضی از قسمتها به بیش از دو متر می رسد جلوه خاصی دارد در قسمت شرقی این حوضچه درختان زیبایی وجود دارد که زیبایی آن را بیشتر نشان می دهد طول این حوضچه حدود 200 متر و عرض آن نزدیک 85 متر می باشد .</SPAN></P></SPAN> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><IMG src="http://axgig.com/images/60322922833933051754.jpg" width=575 height=431></P></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><O:P></O:P></SPAN></P></SPAN> text/html 2009-11-15T10:31:14+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده آبشار لونك زیبای گردشگری در سیاهكل گیلان http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/137 <P align=justify><FONT color=#000000><STRONG><FONT size=5><IMG style="WIDTH: 271px; HEIGHT: 174px" height=263 alt=گردشگری hspace=0 src="http://www.cometoiran.com/FTD/Nature/Image/212-1.jpg" width=167 align=baseline border=0></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT color=#000000><STRONG><FONT size=5>آبشار لونک</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT><FONT color=#000066><FONT size=3>در جاده سیاهکل (گیلان )به طرف دیلمان آبشار بسیارزیبایی به نام آبشارلونک واقع شده است این آبشار طبیعی و دارای طبیعت بکر و دیدنی است . در فصل بهارو پاییز آب فراوانی دارد و در تابستان کم آب می باشد این منطقه علاقه مندان خاص خود را دارد و زوجهای جوان در روز عروسی خود به کنار این آبشار آمده و عکسهای به یاد ماندنی می گیرند</FONT><FONT size=3>. از دیگر مناطق دیدنی در این منطقه می توان به جنگلهای طبیعی حاشیه مسیر سیاهكل به دیلمان ، رودخانه بسیار زیبا با آب بسیار خنك در تابستان كه فاصله دسترسی آن از سطح مسیر به علت قرار گرفتن در دره گاهی به بالای 100 متر می رسد.و منطقه سرسبز دیلمان اشاره نمود.</FONT></FONT></P> <P align=center><IMG alt=گردشگری hspace=0 src="http://khaterehkh.persiangig.com/safar87/kh.lonak.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center><IMG alt=گردشگری hspace=0 src="http://i3.tinypic.com/2wp7yuw.jpg" align=baseline border=0></P> text/html 2009-11-14T06:36:34+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده جزیره nosy be «فضول باشید» در كجاست http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/136 <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>جزیره <FONT color=#003300><STRONG>نوسی بی «nosy be »</STRONG></FONT>كه ترجمه آن به فارسی فضول باشید می باشد یكی از جزایر موجود در ماداگاسكار می باشد این جزیره در هشت كیلومتری شمال غرب ماداگاسكار قرار دارد كه دارای سواحل زیبا و بسیار دیدنی است مساحت این جزیره آتشفشانی 300 كیلومتر و ساكنان آن حدود 60000 نفر می باشد. هتل آمارینا جایی بسیار راحت برای استراحت گردشگران می باشد.</FONT></P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3><IMG style="WIDTH: 518px; HEIGHT: 327px" height=435 alt=گردشگری hspace=0 src="http://www.vanila-hotel.com/images/entete_visuel.jpg" width=605 align=baseline border=0></FONT></P></FONT><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3><IMG style="WIDTH: 537px; HEIGHT: 346px" height=531 alt=گردشگری hspace=0 src="http://www.pardalis.be/Images/nosy%20be/nosy_be_true_blue001.jpg" width=435 align=baseline border=0></FONT></FONT></P> text/html 2009-11-10T05:01:53+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده ونیز شهر آبی ایتالیا برای گردشگری http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/133 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG style="WIDTH: 510px; HEIGHT: 357px" height=265 alt=گردشگری hspace=0 src="http://www.writeage.com/images/venice_01.jpg" width=510 align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">ونیز شهری با موزه‌ها، كاخ‌ها، كلیساها و پل‌های تاریخی است. ونیز با این كه شهری كوچك است، موزه‌های متعددی دارد كه هر كدام درجذب گردشگر موفقند. این شهر ده‌ها موزه دارد كه در آنها آثاری از هنر، معماری و صنعت در دوره‌های مختلف تاریخ شهر و ایتالیا نگهداری می‌شود. چند كلیسا هم از دیدنی‌های شهر به شمار می‌آیند كه سان ماركو و سانتاماریا دلاسالوت معروف‌ترین آنهایند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">از میان صدها پلی كه روی رودها و كانال‌های شهر ونیز به چشم می‌خورند، پل ریالتو، یكی از دیدنی‌ترین‌هاست. البته هر یك از&nbsp; پل‌های تاریخی شهر، داستان خاص خود را دارند.<BR><BR>ونیز از مراكز مهم موسیقی در ایتالیا به شمار می‌آید و در طول سال چند بار كنسرت‌های بزرگی در آنجا اجرا می‌‌شود. در قرن 16 ونیز یكی از مهم‌ترین مراكز موسیقی اروپا شد. سبك موسیقی ونیزی و ظهور آهنگسازان بزرگ، ونیز را در جایگاهی والا در موسیقی اروپا قرار داد. یكی از برجسته‌ترین موسیقیدانان ونیز آدریان ویلارت نام داشت كه در كلیسای سن ماركو مستقر&nbsp; بود. از زمان اختراع فناوری چاپ نت موسیقی، در ونیز آثار موسیقی چاپ شد. پس در این خصوص یكی از شهرهای پیشتاز به شمار می‌آید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR>در پایان قرن 15، ونیز پایتخت چاپ در اروپا شد. صنعت چاپ كه در آلمان اختراع شده بود، در ونیز به سرعت گسترش یافت و تا سال 1500 میلادی، 417 اثر در این شهر چاپ شد. مهم ترین اداره چاپ ونیز آلداین نام داشت كه در سال 1499 زیباترین كتاب دوره رنسانس را چاپ كرد و نقطه‌گذاری جدید حروف‌چینی ایتالیك و صفحه‌بندی چاپ را ابداع كرد و اولین موسسه‌ای بود كه آثار ارسطو را به چاپ می‌رساند.<B><o:p></o:p></B></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: purple; FONT-FAMILY: Tahoma">شهری برای قایقرانی</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: purple; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">در شهر ونیز ورزش هم جایگاه خاص خود را دارد. در این شهر امكانات ورزشی گسترده‌ای در دسترس شهروندان و گردشگران است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR>تقویم ورزشی شهر ونیز پر است از رویدادهای مهیج ورزشی در طول سال موسسه قایقرانی ونیز از بزرگ‌ترین مراكز ورزشی شهر و حتی ایتالیاست كه سهم مهمی در پر كردن اوقات فراغت اهالی شهر دارد. این موسسه هم قایقرانی پارویی را به علاقه‌مندان آموزش می‌دهد و هم با داشتن قایقرانان با تجربه برنامه‌های سفرهای تفریحی روی آب برای مراجه‌كنندگان ترتیب می‌دهد. چند كشتی تاریخی هم در سواحل ونیز لنگر انداخته‌اند كه گردشگران را در برخی از ماه‌ها، بویژه سپتامبر به دل عصر رنسانس می‌برند. بیشتر باشگاه‌های قایقرانی ونیز اطراف مركز شهر قرار دارند كه كلاس‌های قایقرانی و دریانوردی را برای نوجوانان، جوانان و بزرگسالان ترتیب می‌دهند. كسانی كه در این كلاس‌ها شركت می‌كنند، باید شنا را خوب بدانند. دانستن شنا، اولین شرط برای شركت در كلاس‌های قایقرانی و دریانوردی است. شهر چند مدرسه دریانوردی هم دارد كه فارغ‌التحصیلان آنها گواهینامه مخصوص برای هدایت قایق‌های موتوری دریافت می‌كنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 8.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: purple; FONT-FAMILY: Tahoma">جایی برای شنا و تنیس</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: purple; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 8.0pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">ونیز، شهری كه روی آب بنا شده، جایی مطلوب برای ورزش‌های آبی از جمله شنا است. شهر علاوه برداشتن سواحلی زیبا برای شنا كردن، شمار در خور توجه‌ای استخر شنا دارد. سواحل و پلاژهای عمومی شهر در جایی به نام سن نیكولو در شمال شهر و مورازی و آلبرونی در جنوب شهر قرار دارند. همچنین یك استخر عمومی بزرگ در جزیره كوچك ساكافیسولا (</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">Sacea Fisola</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>) در دسترس علاقه‌مندان است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 8.0pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">در شهر ونیز ورزش‌های غیر آبی نیز جایگاه خود را دارند. مثلا در این شهر ورزش تنیس، پرطرفدار است. بیشتر زمین‌های تنیس در ناحیه لیدو ساخته شده‌اند كه در همین ناحیه چندین باشگاه تنیس فعالیت می‌كنند بیشتر زمین‌های تنیس برای استفاده عمومی است. بنابر این افراد غیرعضو به سادگی به آنها دسترسی دارند. علاقه‌مندان سوار شدن به اتوبوس آبی، خیلی راحت و زود به زمین‌های ناحیه لیدو می‌رسند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 8pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=right><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 6pt; COLOR: #ffcc99; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ترجمه و تالیف: جهانگیر چراتی</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 6pt; COLOR: #ffcc99; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2009-11-05T08:36:22+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده قلعه رودخان واقعاً زیباست http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/129 <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3><IMG style="WIDTH: 510px; HEIGHT: 380px" height=375 alt=گردشگری hspace=0 src="http://img.tebyan.net/big/1386/07/561512281132195920857175121129254200135855.jpg" width=510 align=baseline border=0></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>قلعه رودخان با مساحتی در حدود 6/2 هکتار، سراسر کوه را به وسیله 52 برج و بارو، و دیواری به طول 1550 متر، که از پستی و بلندی های کوه و عوارض طبیعی تبعیت کرده، احاطه می کند. این بنا به وسیله سنگ و آجر ساخته شده و در بخش های آسیب پذیر و نقاط حساس، سنگ با ملات ساروج به کار رفته، اما در مسیر اطاق ها، برج ها و سقف های گنبدی شکل از آجر، گچ و ملات ساروج استفاده شده است. ارتفاع دیوارها متفاوت و از 3 تا 10 متر متغیر است و در نقاط نفوذ پذیر قلعه، دیوارها و باروها قطور و ارتفاع بیشتری دارند.</FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3><IMG style="WIDTH: 376px; HEIGHT: 464px" height=491 alt=گردشگری hspace=0 src="http://www.izadmehr.com/RudkhanCastle.jpg" width=450 align=baseline border=0></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>انتخاب مکان مناسب، بهره گیری از مصالح مقاوم، استفاده از شیوه های مختلف معماری و ایجاد اشکال هندسی متنوع، عظمت خاصی به این مجموعه داده است. فرم کلی قلعه نامنظم است و از دو بخش شرقی و غربی تشکیل شده است.</FONT></SPAN></P> text/html 2009-11-01T11:05:02+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده گردشگری:اینجا پالنگان است یا ماسوله http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/124 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#993300>روستای پالنگان کردستان</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">واقعا عجیب نیست كه هنوز هم وقتی می‌پرسی: «كدام روستای ایران معماری پلكانی دارد؟» همه بلافاصله می‌گویند: «ماسوله»!. فكر می‌كنید چند نفر در پاسخ به این پرسش، از روستای پالنگان از توابع بخش مركزی شهرستان كامیاران استان كردستان، یادی می‌كنند؟ فكر می‌كنید چند نفر می‌دانند این روستا گوشه‌ای از بهشت است؟ چند نفر خبر دارند در ده كیلومتری شمال غرب این روستا در رشته كوه‌های «گواز»، چشمه‌های داغ آب معدنی شفابخشی از دل كوه، بیرون می‌جوشند كه از فراوانی تركیبات گوگردی و آ‌هنی، شیری‌رنگ شده‌اند؟ چند نفر وصف قلعه عظیم و اسرارآمیز این روستا را شنیده‌اند؟ خیلی كم! خیلی خیلی كم! و به همین دلیل است كه برخی ترجیح می‌دهند امسال هم راهی ماسوله شوند و بیشتر وقت تعطیلاتشان را در ترافیك جاده روستا بگذرانند و در انبوه جمعیت، فرصت خلوت كردن با طبیعت را از دست بدهند تا ما روزنامه‌نگارها در پایان تعطیلات با تأسف گزارش كنیم: «ماسوله گنجایش این همه گردشگر ورودی را ندارد! به بقیه ایران هم سری بزنید!».<BR>اما شما كه این مطلب را خوانده‌اید امسال پالنگان را انتخاب كنید، چون پالنگان، خلوت، خوش آب و هوا، پر از چشمه‌ها و رودهای خروشان و طبیعتی دست نخورده است با كردهای مهربانی كه به اورامی سخن می‌گویند و وقتی دلتنگ می‌شوند با صدایی محزون سیاه چمانه می‌خوانند یا چپله یا گریان، اما اگر شاد باشند آن وقت باید ببینید با دو دستمال رنگی و یك دهل، چگونه هنرنمایی می‌كنند. وقت رفتن فراموش نكنید از پالنگانی‌های شریف، كشك و گیوه بخرید به رسم سوغات و اگر تعارفتان كردند به خوردن ولوشه یا غازینه یا شلمین، رد نكنید چون غذاهای كردی واقعا لذیذند!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><BR>پالنگان از راه شهرهای كامیاران و پاوه و سروآباد و سنندج قابل دسترسی است. پس بهانه نگیرید كه چون دقیقا نمی‌دانید كجاست آن را برای سفر انتخاب نمی‌كنید.</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%">&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT color=#993300>شهر&nbsp;ماسوله در گیلان</FONT></P> <P align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=4>در ۵۵ کیلومتری </FONT><A title=رشت href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA"><SPAN style="COLOR: #339966; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT size=4>رشت</FONT></SPAN></A><FONT size=4> در </FONT><A title="استان گیلان" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: #339966; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT size=4>استان گیلان</FONT></SPAN></A><FONT size=4> قرار دارد. این شهر در ناحیه‌ای کوهستانی و جنگلی در دامنه‌ای صخره‌ای با وسعت ۱۶ هکتار و ارتفاع ۱۰۵۰ متر از سطح دریای آزاد ساخته شده‌است. ماسوله در ۳۲ کیلومتری جنوب غربی شهرستان </FONT><A title=فومن href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%85%D9%86"><SPAN style="COLOR: #339966; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT size=4>فومن</FONT></SPAN></A><FONT size=4> قرار دارد و از غرب به </FONT><A title=خلخال href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84"><SPAN style="COLOR: #339966; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT size=4>خلخال</FONT></SPAN></A><FONT size=4>، از شمال به </FONT><A title=ماسال href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84"><SPAN style="COLOR: #339966; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT size=4>ماسال</FONT></SPAN></A><FONT size=4> و از جنوب به </FONT><A title=طارم href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85"><SPAN style="COLOR: #339966; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT size=4>طارم</FONT></SPAN></A><FONT size=4> محدود است.</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=4>این شهر طی شماره ۱۰۹۰ در </FONT><A title="فهرست آثار ملی (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN style="COLOR: #339966; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT size=4>فهرست آثار ملی</FONT></SPAN></A><FONT size=4> به ثبت رسیده است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=4>این شهرک هم اکنون رویارو با مسائلی مانند ریزش سنگ، </FONT><A title=سیل href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84"><SPAN style="COLOR: #339966; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT size=4>سیل</FONT></SPAN></A><FONT size=4>، </FONT><A title="رانش زمین" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86"><SPAN style="COLOR: #339966; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT size=4>رانش زمین</FONT></SPAN></A><FONT size=4>، </FONT><A title=زمین‌لرزه href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87"><SPAN style="COLOR: #339966; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT size=4>زمین‌لرزه</FONT></SPAN></A><FONT size=4>، تصرف به منظور توسعه عمرانی و انسانی و تخریب و ... می‌باشد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=4>زبان مردم ماسوله </FONT><A title=تالشی href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C"><SPAN style="COLOR: #339966; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT size=4>تالشی</FONT></SPAN></A><FONT size=4> است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=4>ماسوله دارای محله‌های ریحانه بر، خانه بر، مسجدبر، کشه سر و اسد محله است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=4>قلل مهم ماسوله عبارت‌اند از: </FONT><A title="شاه‌معلم (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN style="COLOR: #339966; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT size=4>شاه‌معلم</FONT></SPAN></A><FONT size=4> (شامولوم)، آسمانکوه، لاسه سر، تروشوم و کله قندی. که قله شاه معلم با ارتفاع ۳۰۵۰ متر بلندترین نقطه استان گیلان می‌باشد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=4>ماسوله دارای معماری منحصر به فردی است. محوطه جلوی خانه‌ها و پشت بام‌ها هر دو به عنوان پیاده رو استفاده می‌شوند. خیابان‌های کوچک و پله‌های بسیار به هیچ وسیله نقلیه موتوری اجازه ورود نمی‌دهد. معماری ماسوله در یک جمله توصیف می‌شود: حیاط ساختمان بالایی پشت بام ساختمان پایینی است. ساختمان‌ها معمولاً از دو طبقه تجاوز نمی‌کنند.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P></SPAN> text/html 2009-10-31T09:54:44+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده حیف نیست كیش رو هنوز ندیدیم http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/123 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 2.25pt 9pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG style="WIDTH: 242px; HEIGHT: 123px" height=359 alt=گردشگری hspace=0 src="http://www.sybarites.org/wp-content/Screenshot_13_01.jpg" width=242 align=left border=0>بیشتر دیدنیهای كیش شگفتیهای است كه طبیعت درطی سالهای متمادی بوجود آورده وبا دست بشر تغییراتی درآنها ایجاد شده‌است. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 2.25pt 9pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma">یكی از شگقتیهای كیش ، سواحل آن است كه واقعا زیبا است و كمتر نقاطی در دنیا می‌توان یافت كه از لحاظ طبیعی این قدر دیدنی باشند ، عمق كم آب ، به دلیل شفافیت و زلالی آب كف دریا تا عمق چند متری قابل مشاهده است و به صورت اكواریوم طبیعی است.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 2.25pt 9pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma">سواحل ماسه‌ای ، اسكله تفریحی ، جاده كرانه كه دور تا دور جزیره كشیده شده است ، پیست دوچرخه سواری به طول حدود 70</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کیلومتر </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma">كه تاپاسی از شب دوچرخه سواران در </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">آن</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma"> به ورزش مفرح دوچرخه سواری می‌پردازند ،ایستگاههای اجاره دوچرخه ، مجموعه ورزشی المپیك با انواع زمینهای ورزشی ، فوتبال ، تنیس ، استخر، والیبال ، بسكتبال ، شطرنج ، اسكواش ، و مجموعه ورزشی با انواع بازیهای بیلیارد و بولینگ از جمله مكانهایی است كه مسافران از آنها لذت می‌برند. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 2.25pt 9pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma">پارك ساحلی ، پارك پرندگان ، پارك آهوان كه تعداد زیادی آهو وپرندگان در فضای طببعی زندگی می‌كنند و پارك وحش كیش ، پارك دلفینهاو بازیهای زیبای آنها از جمله دیدنیها در كیش است كه مسافران حاضر به چشم پوشی و ندیدن آنها نیستند. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 2.25pt 9pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma">بازارهای كیش نیز جذابیتی خاص دارند و معمولا مسافران در طول روز دراین بازارها وقت خود را صرف می‌كنند و شب هنگام در كنار ساحل به دیدن مناظر طیبعی و زیباییهای دریا و ورزشهای دریایی و دوچرخه سواری می- پردازند. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 2.25pt 9pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma">محیط آرام و بدون ترافیك كیش یك ویژگی دیگر این جزیره است كه هوای بدون آلودگی و پاك را به ریه مردم می‌فرستد. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 2.25pt 9pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma">در جزیره كیش هیچ توقفی وجود ندارد ، میادین وچهارراه‌ها فاقد چراغ قرمز توقف است ، به همین دلیل سیستم حمل و نقل در كیش روان و با آرامش توام است ، در حداقل زمان ممكن می‌توان از این طرف جزیره به آن طرف دیگر رفت. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 2.25pt 9pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma">استفاده از كمربند ایمنی ، رعایت سرعت مجاز و علایم رانندگی در كیش لازم و اجباری است و با متخلفان بشدت برخورد می‌شود. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 2.25pt 9pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma">خیابانها وبولوارهای كیش نیز به طرز زبیایی ساخته شده‌اند وبانخل‌های زینتی وگلهای رنگارنگ جذابیتی خاص به این جزیره بخشیده‌اند. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 2.25pt 9pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 2.25pt 9pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #ff6600; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ساحل كیش<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 2.25pt 9pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>زمین در ساحل ماسه ای کیش ، از جنس مرجان بوده و در زیر نور خورشید ، درخششی نقره فام دارد. پدیده ای که در سطح جهان بی همتاست. کیش دریای آبی رنگ شفاف و روشنی دارد که باعث می شود کف آن از سطح دریا هم پیدا باشد. کارشناس محیط زیست این خاصیت را به وجود مرجان ها در پیرامون جزیره نسبت می دهند و معتقدند که مرجان ها به صورت طبیعی موجب تصفیه آب و شفافیت و زیبایی سواحل جزیره هستند. کیش به نسبت وسعت خود دارای یکی از وسیع ترین ساحل هاست و در دنیا کمتر ساحلی را می توان یافت که در وسعت سواحل کیش قابل استفاده باشد و مسافران بتوانند با آرامش و دور از غوغاهای سواحل معروف در آن به استراحت بپردازند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 2.25pt 9pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>در ضمن علاقمندان به ماهیگیری می توانند در سواحل جنوبی و غربی جزیره به صید بپردازند. ترکیب اینها با یکدیگر ، سواحل کیش را به یکی از جذابترین سواحل جهان تبدیل کرده است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2009-10-30T07:20:42+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده كشور آرژانتین http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/175 <P><A class=image href="/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:2006_0220Huechulaufquen0037.JPG"><IMG class=thumbimage alt="2006 0220Huechulaufquen0037.JPG" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/2006_0220Huechulaufquen0037.JPG/280px-2006_0220Huechulaufquen0037.JPG" width=280 height=210></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>آرژانتین</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> کشوری است در آمریکای جنوبی. پایتخت آن بوئنوس آیرس است.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>آرژانتین از لحاظ وسعت دومین کشور آمریکای جنوبی و در فهرست وسعت کشورها هشتم در جهان است. آرژانتین وسعتی به مساحت ۲۷۹۱۸۱۰ کیلومتر مربع از این قاره را اشغال کرده که بین آند (رشته کوه) در غرب و اقیانوس اطلس جنوبی در شرق و جنوب واقع شده‌است. این کشور از شمال با پاراگوئه و بولیوی، از شمال شرق با برزیل و اروگوئه، و از جنوب و غرب با شیلی مرز مشترک دارد. این کشور مدعی مالکیت محدوده‌های جزایر فالکلند (به اسپانیایی: </SPAN><SPAN xml:lang="es"><SPAN class=spanenspanen><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: ES" lang=FA>جزایر مالویناس</SPAN></SPAN></I></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>) و جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی می‌باشد. تحت عنوان جنوبگان آرژانتین، این کشور مدعی حاکمیت ² ۹۶۹۴۶۴ مایل مربع(۳۷۴۳۱۲ کیلومتر مربع)از قاره جنوبگان (قطب جنوب) است، که ادعاهای دیگری نیز درباره آنها از سوی شیلی و بریتانیای کبیر مطرح شده‌است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#006600><A title="" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86" target=""> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#006600>ادامه مطلب</FONT></SPAN></P></A></FONT></SPAN> text/html 2009-10-30T07:04:01+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده كشور مراكش http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/174 <P><A style="OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px" id=openPhotoBrowser href="javascript:void(0)" description="Marrakech - Chez Ali" jstcache="62" lng="-8.084393" lat="31.685231" authorid="240236" photoid="po-21342974" __jsproperties_parsed="true" jsvalues="lat:m.latlng.lat; lng:m.latlng.lng; description:m.name" jsaction="lyrs.openPhotoBrowser" author="Styve Reineck"><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/small/21342974.jpg" jstcache="0"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مراكش</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> کشوری است در شمال غربی آفریقا. مراکش ساحلی طولانی با اقیانوس اطلس دارد که از شمال به جبل‌الطارق و دریای مدیترانه می‌رسد. کشور مراکش از سوی خاور با کشور الجزایر، از غرب با اقیانوس اطلس، از جنوب با کشور موریتانی و از شمال با دریای مدیترانه همسایه است.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مراکش ادعای مالکیت صحرای غربی را داردو بخش عمده‌ای از آن را از سال ۱۹۷۵ اداره کرده‌است. وضعیت صحرای غربی هنوز مورد اختلاف و مناقشه است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>پایتخت مراکش شهر رباط است</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA><FONT color=#006600><A title="" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4" target=""> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA><FONT color=#006600>ادامه مطلب</FONT></SPAN></P></A></FONT></SPAN> text/html 2009-10-30T06:58:09+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده كشور مكزیك http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/173 <P><IMG src="http://www.akairan.com/images/jahanshenasi/jenv/mexico_400.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ایالات متحد مکزیک</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> یا <B>مکزیک</B>، کشوری است در آمریکای شمالی. این کشور از شمال با ایالات متحده آمریکا و از جنوب شرقی با گواتمالا و بلیز هم‌مرز است. همچنین اقیانوس آرام، در غرب و جنوب، خلیج مکزیک در شرق و دریای کارائیب در جنوب شرق آن را دربرگرفته‌اند. این کشور با حدود ۲ میلیون کیلومتر مربع وسعت، ۱۴اُمین کشور وسیع دنیا و با حدود ۱۰۹ میلیون نفر جمعیت، ۱۱اُمین کشور پرجمعیت دنیاست. ۷۶٫۵٪ مردم آن مسیحی کاتولیک و ۳/۶درصد پروتستان هستند. زبان رسمی آنها اسپانیایی است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#006600><A title="" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9" target=""> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#006600>ادامه مطلب</FONT></SPAN></P></A></FONT></SPAN> text/html 2009-10-30T06:41:25+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده كشور اكوادور http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/172 <P><A class=image href="/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:DSC06342.JPG"><IMG class=thumbimage alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/DSC06342.JPG/250px-DSC06342.JPG" width=250 height=188></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اکوادور</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> کشوری در شمال غربی آمریکای جنوبی است. پایتخت آن کیتو و بزرگترین شهر این کشور گوایاکیول است. در شمال آن کلمبیا، در شرق و جنوب آن پرو و در غرب آن اقیانوس آرام قرار دارد. این کشور همچنین شامل جزایر گالاپاگس) در اقیانوس آرام در حدود ۹۶۵ کیلومتری غرب کشور می‌باشد. اکوادور دارای مساحتی برابر با ۲۵۶٬۳۷۰ کیلومتر مربع می‌باشد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#006600><A title="" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1" target=""> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#006600>ادامه مطلب</FONT></SPAN></P></A></FONT></SPAN> text/html 2009-10-30T06:32:28+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده كشور شیلی http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/171 <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><IMG style="WIDTH: 497px; HEIGHT: 317px" src="http://travel.mongabay.com/animals/080923/600/brnxz_622.jpg" width=518 height=400></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شیلی</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> کشوری است در آمریکای جنوبی که پایتخت آن سانتیاگو است.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شیلی (به لحاظ رسمی <B>جمهوری شیلی</B>) کشوری در آمریکای جنوبی است که یک نوار بلند و باریک را میان کوه‌های رشته کوه آند و اقیانوس آرام اشغال نموده‌است. اقیانوس آرام کل مرز غربی این کشور را تشکیل می‌دهد، و از شمال با پرو، از شمال شرق با بولیوی، از شرق با آرژانتین، و در پایین‌ترین نقطه جنوبی کشور با گذرگاه دریک هم مرز است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#006600><A title="" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%DB%8C" target=""> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#006600>ادامه مطلب<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></A></FONT></SPAN> text/html 2009-10-30T06:28:01+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده شهر آستارا http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/170 <P align=center><IMG style="WIDTH: 515px; HEIGHT: 269px" border=0 hspace=0 alt="بندر آستارا- مراب استیل" src="http://www.ycmoc.com/files/gilan.ir/pages/stil_astara.jpg" width=604 height=375></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>آستارا</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> شهری بندری در ساحل غربی دریای خزر و در شمالی‌ترین نقطهٔ استان گیلان و آخرین نقطهٔ مرزی ایران و جمهوری آذربایجان است. آستارا از شرق به دریای خزر، از شمال به آستارای جمهوری آذربایجان، از غرب به استان اردبیل و از جنوب به شهرستان تالش‌ استان گیلان محدود شده‌است.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#006600><A title="" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7" target=""> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#006600>ادامه مطلب</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal></A><SUP><A href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C#cite_note-0#cite_note-0"></A></SUP></FONT></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2009-10-30T06:21:16+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده شهر آستانه اشرفیه http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/169 <P><IMG border=0 hspace=0 alt="در ورودی پارك " align=baseline src="http://akkaseee.persiangig.com/image/park%20sahele2.gif"></P> <P align=justify><FONT size=4>آستانه اشرفیه در ۳۵ کیلومتری مرکز استان رشت واقع است و فاصلهٔ آن تا شهر <FONT color=#000000>لاهیجان</FONT> ۷ کیلومتر است .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4>این شهرستان با وسعت ۴۲۶/۶ کیلومتر مربع در شرق گیلان در عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۱۶ دقیقه و طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۵۶ دقیقه شرق نصف النهار مبدا واقع شده است و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا -2 متر است .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P><FONT color=#006600 size=4><A title="" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%87" target=""> <P align=justify><FONT color=#006600 size=4>ادامه مطلب</FONT></P></A></FONT> text/html 2009-10-30T06:19:27+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده شهر املش http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/168 <P><IMG src="http://peykeamlash.persiangig.com/Amlash1387-photo4/Amlash-hoseinabad-4x3.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>این شهر با موقعیت کوهپایه‌ای، مرکز شهرستان املش و مشتمل است بر دو ناحیه جلگه‌ای و کوهستانی، که در جهت جنوبی دو شهرستان لنگرود و رودسر واقع شده‌است. بنابراین آب و هوای آن متأثر از دو عامل جغرافیایی، دریا و کوهستان، معتدل مرطوب نیمه کوهستانی است. از لحاظ جغرافیایی – تاریخی، املش ناحیه‌ای مستعد است که کشف آثاری از سده‌های پیشین، حکایت از پیشینه کهن تاریخی پیش از اسلام آن دارد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#006600><A title="" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%B4" target=""> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#006600>ادامه مطلب</FONT></SPAN></P></A></FONT></SPAN> text/html 2009-10-29T05:35:08+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده گردشگری در عكسهای كشور زیبای قبرس http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/119 <P><IMG alt=گردشگری hspace=0 src="http://up.iranblog.com/3/1256932475.jpg" align=baseline border=0></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG style="WIDTH: 507px; HEIGHT: 348px" height=480 alt=گردشگری hspace=0 src="http://up.iranblog.com/3/1256914704.jpg" width=507 align=baseline border=0></P> text/html 2009-10-28T07:42:54+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده اصطلاحات و لغات بامزه گیلانی (اصیل شهر لاهیجان) http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/118 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#cc33cc>گردآوری شده توسط:محمد رضا قلی پور مبرهن</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; FONT-FAMILY: Tahoma">محاوره و نامها:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <DIV align=right> <TABLE class=MsoTableGrid dir=rtl style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: double windowtext 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir: bidi; mso-border-insideh: 1.5pt double windowtext; mso-border-insidev: 1.5pt double windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">ونگ= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">گریه</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">لاکو= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">دختر</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">ژگله=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">فریاد</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">ریکه = پ</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">سر</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">گارش = </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">آروق</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">گرمه ناخوشی= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">بیماری بد</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 3"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">انقلاب= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">استفراغ</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">دیلمترک = </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">سست</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 4"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">وراشین=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">همزدن</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">بزاسه=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">زایمان کرده</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 5"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">دسکین=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">هل دادن</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">چوس نفس= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">هرزه گو </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 6"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">آوره= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">گم شدن</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">درازروده=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">زیاده گو</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 7"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">واترکسه=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">پاره شده</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">قلنهار= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">صبحانه</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 8"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">خالجینی= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">پاره شده</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">سینه آو= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">شنا</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 9"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">اداش=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">برادر</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">گرادی=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">غلط بده</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 10"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">فوقوس=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">فشار</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">شوتوروک=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">صدای ناهنجار</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 11"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">وٌٍسن=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">پاره کردن</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">کین لیسکی = </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">روی زانو نشستن</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 12"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">فزن=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">فروکن</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">تم بزن= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">گریه نکن</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 13"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">دساسین=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">بدن را مالش بده</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">سوین=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">صبح</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 14"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">دسامجون= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">پیداکردن با لمس دست</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">رعفه=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">منتظر</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 15"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">بپیسه=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">پوسیده</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">خوروم زاک = </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">بچه خوب</SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 16"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">اوپالی=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">آنطرف</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">جاهیل=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">جوان</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 17"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">ایپالی=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">اینطرف</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">وریس = </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">بلند شو</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 18"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">گیج قالی=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">قلقلک</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">فیچین= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">سواکن و بردار</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 19"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">علیجاتاً ایان شرط=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">احتمالاً</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">ذال واترکس= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">دختر بی حیا</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 20"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">هیمارته= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">پایان چیزی با تعجب</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">ازاری= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">مردم آزار</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 21"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">پیلیسکین=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">بیشگون</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">چیک به چیک=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"> دعوا</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 22"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">دامیسال= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">سالهای قبل</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">لته =<FONT color=#3366ff>كهنه پارچه</FONT></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 23"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">ابیربو= </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">گم شد</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">اجار=</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">لاغر</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 24"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">بیاتم = </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">پیدا کردم</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">فچک = </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">چسبیدن به چیزی</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"> <o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 25"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">زاک = </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">بچه</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">فچکسه = </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">چیزی در گلو گیر کردن</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 26"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">ازا کن = </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">رها کن</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">اطفایی= </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">ماشین آتش نشانی</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 27"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">وارش= </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">باران</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="mso-tab-count: 2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">پیچاک پیچاکی= </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">چرب و روغنی</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 28"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">دنی= </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">داخل کن</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">سیمساله = </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">بوی بد ماهی</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 29"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">توسکه توسکی= </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">کم کم</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">فی ویچ = </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">بپیچان</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 30"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">بیمته=</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">تربیت کرده</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">فلاكن=</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">تکان بده</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 31"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">ویل ویلی=</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">نا آرام</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">هکش = </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">بکش</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 32"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">تدی بکن = </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">عجله کن</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">معدی= </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">به من بده</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 33"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">فترا کن = </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">ترساندن ،زدن</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">هدی=</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">بده</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 34"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">واخوب= </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">به هوش</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">زاک هدر= </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">بچه را ببر دستشویی</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 35"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">ولگ = ب</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">رگ</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">نوبه = </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">تب</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 36; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 177.75pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=237> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">دوجین = </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">سوا کردن</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; WIDTH: 180pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=240> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2009-10-27T14:26:06+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده گردشگری در عكسهای هندوراس http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/116 <P>&nbsp;</P> <P><IMG style="WIDTH: 511px; HEIGHT: 359px" height=480 alt=گردشگری hspace=0 src="http://up.iranblog.com/3/1256697112.jpg" width=511 align=baseline border=0></P> <P><IMG style="WIDTH: 516px; HEIGHT: 381px" height=480 alt=گردشگری hspace=0 src="http://up.iranblog.com/3/1256675398.jpg" width=521 align=baseline border=0></P> text/html 2009-10-27T07:26:51+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده «گردشگری»:اولین گردشگران تاریخ چه کسانی بودند http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/115 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">بررسی تاریخ سفر از سده های گذشته موید آن است كه انسانها به انگیزه های گوناگونی همچون تجارت، آموزش ،زیارت و انجام امور مذهبی ، ماجراجویی ، و نیز انجام وظایف سیاسی به گردشگری می پرداخته اند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<IMG alt=گردشگری hspace=0 src="http://www.korcula-tours.com/marko_polo.jpg" align=right border=0><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">مارکوپولو</SPAN>سیاح ونیزی را ماجراجویی، از قلب اروپا تا شرق آسیا کشانید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و ناصر خسروقبادیانی به عشق زیارت کعبه پای<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در راه بیابان گذارد،اشراف انگلیسی برای کسب تجربه و آموزش راه اروپا را پیش گرفتند و انگیزه رسیدن به هندوستان و ماجراجویی کریستف کلمب و همراهانش را راهی قاره جدید ساخت.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">شاید بتوان پیدایش وخلق پول از سوی سومری ها در حدود 4000 سال پیش از یلاد مسیح را به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی – اجتماعی بشریت قلمداد نمود.این رویداد به گسترش کسب و کار و تجارت منجر شد.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>با توجه به اینکه تجارت از نخستین و اصلی ترین عوامل موثر و انگیزه های سفر به حساب می آید.باید رویداد خلق پول را سر منشائی برای تحول در سفر تلقی نمود.از آن رو که سومری هانخستین آفرینندگان خط و چرخ نیز بودند بنابراین می توان آن ها را با سه گانه پول ،خط<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و چرخ به عنوان بنیانگذاران صنعت سفر و گردشگری معرفی نمود.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">اما در دلتای نیل مصریان باستان با<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به آب انداختن قایق های خود شاید از نخستین مردمانی باشند که سفرهای تفریحی بر رود نیل را به عنوان نوعی از صنعت گذاران<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اوقات فراغت مطرح نمود.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">شواهد تاریخی حاکی از ان است که نخستین سفری که<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به منظور صلح<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>انجام پذیرفت سفر ملكه «ها تشپ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>سو»<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به سرزمین «پونت» در سواحل شرقی افریقا بود.او این سفر را از آن رو انجام داد تا بجای پرداختن به گسترش مرزها و کشور گشایی ، به تقویت بازارهای پیش روی اقتصاد بپردازد.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">سفر ملکه به پانزده قرن پیش از میلاد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مسیح باز می گردد و اسناد آن بر دیوارهای معبد «دیرالبحری»<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در «لوکسور »مصر به تصویر کشیده شده است.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">ت<IMG style="WIDTH: 246px; HEIGHT: 197px" height=197 alt=گردشگری hspace=0 src="http://files.myopera.com/persi/HashalHaf/sphinx.jpg" width=300 align=left border=0>لاش پادشاهان مصری در جهت تامین جایگاهی مناسب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>برای زندگی اخروی خود و احداث آرامگاههای با شکوهی همچون اهرام ،ابوالهول و دیگر معابد عظیم در دره نیل خود به انگیزه ای برای سفر مردمان از سراسر امپراطوری به منظور دیدار<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>از این ابنیه مبدل گردید.انگیزه ای که شاید نخست بینش از آن که تابع احساست مذهبی باشد از کنجکاوی مردمان نشات می گرفت.این موضوع در قرن 12 تا 16<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>پیش از میلاد مسیح خود نمایی می کند.<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/69.gif"><o:p></o:p></SPAN></B></P> text/html 2009-10-26T05:36:37+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده آنچه كه باید در برخورد با گردشگر انگلیسی دانست http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/114 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>بریتانیا كشوری است كه از جزایر مختلف تشكیل شده است و قرار گرفتن در آب اقیانوس در تمام اطراف این سرزمین و اوضاع خاص جوی این كشور موجب گردیده است كه از سالیان قدیم نوعی مبارزه و كشمكش دائمی میان مردم این سرزمین و مشكلات دریاها وجود داشته باشد . اقلیم سرد و مرطوب آن نیز كمك نموده است كه افراد آن دائم در تلاش و فعالیت بوده و سر سختی خاصی را در مبارزه با مشكلات از خود نشان دهد . این عامل و همچنین سیاستهای توسعه مستعمرات انگلستان و مبارزه با اقوام جدید و اعمال قدرت جهت اداره سرزمینهای ناشناخته موجب گردیده است كه فرد انگلیسی انسان سخت و مبارز با قدرت استقامت قابل توجه پدید آید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">فرد انگلیسی در زندگی بسیار صبور و خونسرد است ،مشكلات برای وی تازگی نداشته و عظیم جلوه گر نمی شود در مقابل مسائل به آسانی و آرامی فكر می نماید و با مطالعه دقیق و تفكر كافی نتایج و راح حلهای مناسب می یابد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">فرد انگلیسی ظاهراً به سایر ملتها احترام می گذارد و برای او آداب و رسوم ملی هر قوم علی الظاهر قابل ستایش می باشد . سیاستهای مستعمراتی انگلستان و آزادی ملتهای تحت استعمار این كشوردر رسوم و آداب ملی خود موید این نكته است . با وجود این هنوز فرد انگلیسی احساس تفوق و برتری خود را نسبت به سایر ملتها بخصوص ملتهائی كه قبلاً تحت استعمار آنان بوده اند را دارند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">وقت شناسی فرد انگلیسی بسیار مشهور است و از این نظر اجراء برنامه های بازدید جهانگردی فوق العاده به مجری این برنامه ها كمك می نماید.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">فرد انگلیسی به صبحانه اهمیت خاص می دهد و معمولاً صبحانه خود را با آب سد شروع می نماید و قهوه و چای مورد علاقه اوست . در صبحانه انگلیسی غذاهای مختصر مانند تخم مرغ و یا ماهی مورد توجه می باشد . فرد انگلیسی به غذائی كه از مواد دریائی تهیه شده باشد علاقه مند است . فرد انگلیسی برای تشریفات اهمیت خاص قایل است و از مقررات و قوانین روی گردان نیست . آنچه را كه به او می گویند در حدود منطق اجراء می نماید و با قدرت بردباری خود برنامه های مشكل را نیز به آسانی اجراء می كند. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">با توجه به صفات خاصی كه ذكر گردید چنین می توان نتیجه گرفت كه اجراء برنامه های بازدید برای جهانگردان انگلیسی بعلت وجود تمایلات خاص و نظم لازم در این ملت آسان است ولی باید بدین نكته توجه شود كه برنامه های جهانگردی انگلیسی و اقدامات اجرای آنان باید كاملاً منطقی بوده و از روی برنامه و نظم خاص اجرا شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">شناخت روحیات ملل – كامران توسلی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2009-10-25T17:23:15+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده آنچه كه باید در برخورد با گردشگر عرب دانست http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/113 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt 0cm" align=justify><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#006600>اعراب افرادی مقاوم و حرارتی هستند و بهمین درجه نیز افرادی كم توقع و غیر منتقد می باشند . با كمترین خدمت و بذل توجه بسیار سپاسگزار و ممنون می گردند و بهمین علت است كه ایجاد رضایت و خرسندی در میان این قوم بسیار آسان است . سریع دوست می شوند و دوستی را بسیار نزدیك می نمایند و هنگامیكه از كسی نفرت پیدا نمایند تبدیل به دشمنی خطرناك و خونی می گردند . تعصب در میان این ملت عجیب است بطوریكه با ایراد یك كلمه و یا جمله نامناسب احتمال عكس العمل شدید و گاه خطرناك می رود . آزادی برای آنان چندان اهمیت ندارد ولی هنگامیكه به آن برسند حد و حدودی را برای آزادی قائل نیستند و در اینجاست كه راهنمای جهانگردی باید مترصد اقدامات آنان و درجه استفاده جهانگردان عرب از موقعیتها باشند . نسبت به زن و رفتار وی كاملاً ابتدائی و خشك فكر می نمایند . لذا استفاده از خانم ها برای راهنمای جهانگردی اجراء برنامه های بازدید گروههای عرب به هیچ وجه صحیح نیست . به شكم اهمیت خاص می دهند لذا بازدید گروههای اعراب باید با توجه به این نكات تنظیم و اجرا گردد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt 0cm" align=justify><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#006600>شناخت روحیات ملل – كامران توسلی<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#006600>نكته ای جالب كه بنده از استادم شنیدم این بود كه در هنگام صرف چای هیچ وقت چای نصفه خورده شده عرب رو بر ندارید و میل نفرمائید . چون ممكن است به دلائلی كه در تفكر عرب وجود دارد بدترین اقدام رو نسبت به شما انجام بدند. اگه احتملاً دلیلش رو میدونید به من هم بفرمائید.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>گردشگر جوان</FONT></SPAN></P> text/html 2009-10-25T13:21:05+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده آنچه كه باید در برخورد با گردشگر ایتالیایی دانست http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/112 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT color=#009900><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>افراد ایتالیائی آتشین مزاج ،شوخ طبع و اهل تفریح و خوشگذرانی هستند . قدرت انتقاد و سركشی شدید دارند كه پایه هان آتشی بودن و حرارت درونی آنهاست . اعتصابات متعدد سالیانه در ایتالیا موید این نظر می باشد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT color=#009900><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>فرد ایتالیائی از مقررات و تشریفات گریزان است و در زندگی پیرو مساعدت ، همكاری<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>حتی در زمینه های خلاف قانون می باشد. به شكم اهمیت خاص می دهد ، از برنامه های طولانی گریزان است و روح فرمانبرداری و اطاعت در او وجود ندارد . در مقابل مشكلات بسیار پر جنب و جوش و آتشی است ولی بهمان نسبت نیز سریعاً آرام و خاموش می گردد . اهل استقامت و بردباری نیست و از نظر وی لحظه و زمان فعلی اهمیت بیشتری دارد . شوخ مزاج و همراه است ولی هر آن احتمال دارد كه دوستی را فراموش نموده و حتی تبدیل به دشمن سخت شود بهمان نسبت كه امكان دارد مجدداً دوست و رفیق بسیار صمیمی گردد.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT color=#009900><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>فرد ایتالیائی اصولاً قابل اطمینان و اعتماد نیست لذا همیشه نسبت به دیگران بعلت وجود این خصیصه حالت دفاعی و احتیاط دارد . بطور كلی اجرای برنامه های بازدید جهانگرد ایتالیائی مشكلتر از سایر ملل است و راهنمای جهانگردی باید مدام مترصد فعالیت او باشد و توجه بیشتری مبذول نماید زیرا فرد ایتالیائی استعداد خاص در تشویق و ترغیب سایرین به اعتصاب و بهم زدن برنامه دارد و این امر از نظر برنامه های بازدید جهانگردی فوق العاده خطرناك است . به هیچ وجه وقت شناس نیستند لذا از تأخیر و تغییر برنامه ها ناراحت می شوند . سریع اعتراض می نماید ولی بهمان سرعت نیز خاموش می گردد .<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT color=#009900><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>شناخت روحیات ملل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>- كامران توسلی<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2009-10-25T09:15:10+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده آنچه كه باید در برخورد با گردشگر فرانسوی دانست http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/111 <SPAN lang=FA><SPAN lang=FA><SPAN lang=FA> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px" align=justify><SPAN lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#006600 size=3>فرد فرانسوی بردباری و نظم فرد انگلیسی را ندارد ولی قدرت فكری او و مبارزه با مشكلات قابل توجه است . فرانسه كشوری است كه قرون متادی در جنگ و منازعات داخلی و بین المللی بوده است و افراد آن همیشه از طرف خارجیان و اقوام دیگر مورد حمله بوده اند لذا فرد فرانسوی نظرمساعد و مناسبی نسبت به اقوام سایر ملل ندارد و بعبارت دیگر خارجیان را دوست ندارد. احساس تقوی و برتری نسبت به سایر اقوام نیز به این عامل اضافه می گردد . فرد فرانسوی به صورت فردی منتقد جلوه گر می شود. هنگام برخورد با نواقص و مشكلات به انتقاد مبادرت می ورزد و از خود بردباری و شكیبائی نشان نمی دهد . جوش و خروش او بیش از فرد انگلیسی است لذا به دقت و توجه بیشتری نیازمند است . </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px" align=justify><SPAN lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#006600 size=3>فرد فرانسوی اعتقاد خاصی نسبت به آزادی دارد و پیرو مكتب شدت عمل و اعمال خشونت به سبك انگلیسی نیست. </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px" align=justify><SPAN lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#006600 size=3>فرد فرانسوی به صبحانه چندان اهمیت نمی دهد و غذای اصلی او شام می باشد . بیفتك غذای ملی فرانسه است و آشپزی فرانسوی شهرت جهانی دارد. بطور كلی می توان گفت فرانسوی به شكم خود اهمیت فراوان می دهد لذا در تنظیم برنامه های بازدید گروههای فرانسوی این نكته باید رعایت گردد . با توجه به نكات فوق اجراء برنامه های بازدید گروههای فرانسوی دقیقتر و مشكلتر از گروههای انگلیسی است . اساس برنامه های بازدید آنان باید بر پایه منطق و دقت استوار باشد و در مرحله اجرا نیز توجه بیشتری معطوف گردد.</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px" align=justify><SPAN lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#006600 size=3>شناخت روحیات ملل – كامران توسلی</FONT></SPAN></P></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2009-10-24T14:41:06+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده فرانسوی های خوش لباس،خوش اشتها ،خوشگذران http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/109 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#006600>پاریس از جهت زندگی مادی شهرتی بسزا دارد . این شهر مركز تجمل ، مد ، بهترین غذاها و بهترین آرایش است . خوراك ها و شزاب های پاریس در سراسر جهان معروف است . زن پاریسی از لحاظ مد و شیك پوشی و آرایش معروف است . افراد شیك پوش و خوش لباسی در سشراسشر جهان كلاه و لباس فرانسوی خریداری می كنند . فرانسوی بنا بر یك سنت قدیمی در كار خود دقیق است و در هر كار منتهای دقت و مراقبت را بعمل می آورد و در موقع كار صبر و حوصله ای تمام به كار می بندد و جزئیات كار را از نظر می گذراند . خیاط های فرانسوی نه فقط از لحاظ روحی و مد بلكه از لحاظ زیبائی دوخت و حسن انتخاب پارچه شهرت جهانی دارند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#006600>«رودرلابه » مركز جواهر فروشان پاریس است . در این مركز سنگ های قیمتی نایاب و طلا و نقره خرید و فروش می شود . امروزه زرگران و جواهر سازان فرانسوی بیشتر به ساخت زینت آلات و جواهرات مخصوص لباس می پردازند.صنایع عطر سازی جنوب فرانسه كرم و اسانس ازم را برای تهیه صابون و پودر و عطر و سایر لوازم آرایش بانوان شیك پوش و مد پرست آماده می سازند.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#006600>مسلماٌ در هیچ نقطه جهان غذا به خوبی فرانسه تهیه نمی شود . رستورانهای پاریس از لحاظ خوبی و تنوع غذا شهرت عالمگیر دارند . بسیاری از خوراك های خوب اروپائی را فرانسویان به مردم آموختند و هم اكنون عده ای از آشپزهای فرانسوی در بسیاری از رستورانها و هتلهای درجه اول جهان مشغول كارند.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#006600>همه ساله هزاران هزار مسافر و جهانگرد به فرانسه وارد می شوند . اكثر این عده معتقدند كه فرانسه كشوری است كه زندگی در آن قرین نشاط و آسایش و آرامش است . فرانسویان مانند اغلب ملتهای لاتین ، علی رغم سختی ها و صدمات كه در دو جنگ گذشته متحمل گردیدند ، مردمی بشاش و خندان و پر جوش و خوشگذران هستند . فن خوب زیستن را به خوبی می دانند كه چگونه باید عظمت دنیای گذشته افتخار آمیز را با وسایل راحتی و آسایش امروزی در برابر هم قرار دهند . هیچ ملتی در جهان از این لحاظ به پای فرانسه نمی رسد.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#006600>شناخت روحیات ملل – كامران توسلی<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2009-10-24T07:38:56+01:00 gardeshgaran.mihanblog.com سهراب احمدزاده اخلاق و منش فرانسوی http://gardeshgaran.mihanblog.com/post/108 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#006600>یكی از بارزترین خصوصیات ملت فرانسه ، وطن پرستی و دلبستگی فوق العاده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>قوی به سرزمین آبا و اجدادی است . مردان فرانسوی كاری و صرفه جو هستند و نسبت به افراد خانواده خود صمیمی و وفادارند . مرد فرانسوی سخت كوش و پركار است . و اگر روستائی و برزگر است كلیه افراد خانواده با او همكاری می كنند و هدفش بدست آوردن پول است تا بتواند رفاه و امنیت خانواده خود را تأین كند . هر كه بیشتر كار كند مرفه تر و آسوده خاطر تر است و توفیق هر كس نتیجه كوششی است كه به عمل می آورد . مرد فرانسوی بدون توجه به موقعیت و وضع اجتماعی خود رئیس خانواده است . اطفال همواره از اولیای خود اطاعت می كنند . حتی تفریحات و بازیها و سرگرمی آنان نیز به وسیله اولیایشان طرح ریزی و فراهم می شود . دانش آوزان در مدرسه با جدیت درس می خوانند . ساعت درس زیاد است و طولانی ، زیرا سطح علومات در فرانسه بالا است و شاید از این لحاظ هیچ كشوری به فرانسه نرسد . در فرانسه بر خلاف بعضی كشورها دیگر آموزگار و معلم توجهی به این مطلب ندارد كه آیا دانش آموز به تحصیل راغب است یا نه و حضور در كلاس را به خوشوقتی تلف می كند یا خیر . وی می كوشد تا محصلین درس بخواند و جوانانی دانشمند شوند . دانشجویان نیز اوقات را به بطالت نمی گذرانند و برای سرگرمی و وقت گذرانی به مدرسه نمی روند بلكه هدفشان آن است كه با رعایت دقیق نظم حداكثر معلومات را فرا گیرند .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#006600>فرانسویان در سخنوریو طراحی استادند دوستان ساعتها در كافه های پیاده رو می نشیند و از هر مقوله با هم سخن می گویند و به بحث در اطراف سیاست و كارهای عمده جهانی كه نسبت به آنها فوق العاده هم علاقه مند می باشند می پردازند . فرانسویان به طور كلی مردمی تكرو و فردپرست هستند و بیشتر علاقه دارند كه راجع به خود فكر كنند و برای خود كار كنند و در هر دو مورد نسبت خود را محفوظ بدارند.همین فقدان مسئولیت مشترك است كه غالباً موجب سقوط دولت ها در فرانسه می شود. كارگران فرانسوی لایق و ماهرند و به كار علاقه مندند. باهوش و دارای ابتكار و دائماً افكارشان معطوف به اصلاح و بهبود روشهای كار است و به كاری كه انجام می دهند افتخار می كنند و حداكثر كوشش را به عمل می آورند تا كار به بهترین نحو انجام گیرد.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#006600>شناخت روحیات ملل – كامران توسلی</FONT></FONT></FONT></SPAN></P>